Ekonomické ukazovatele

 

Majetok / Rok

  2014 2015 2016 2017
Neobežný majetok: 0 0 1 126 612 5 707 454
   Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0
   Dlhodobý hmotný majetok 0 0 128 036 2 408 878
   Dlhodobý finančný majetok 0 0 998 576 3 298 576
Obežný majetok: 85 758 7 675 391 6 975 725 14 374 135
   Zásoby 0 0 520 072 142 271
   Dlhodobé pohľadávky 0 0 1 107 752 1 513 029
   Krátkodobé pohľadávky 65 255 6 895 682 2 720 993 5 267 386
   Finančné účty 20 503 779 709 2 626 908 7 451 449
Časové rozlíšenie: 0 576 824 1 580 0
Spolu majetok: 85 758 8 252 215 8 103 917 20 081 589

 

 

Záväzky

  2014 2015 2016 2017
Vlastné imanie: 39 857 704 243 253 754 1 534 340
   Základné imanie 25 000 25 000 25 000 25 000
   Kapitálové fondy 2 500 2 500 2 500 2 500
   Fondy zo zisku 0 1 236 5 001 5 000
   Oceňovacie rozdiely z precenenia 0 -1 501 424 -1 501 424
   Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 11 121 671 743 1 722 677
   Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 357 664 386 1 050 934 1 280 587
Záväzky: 45 901 7 188 471 7 850 163 18 547 249
   Rezervy 2 526 3 095 19 474 12 669
   Dlhodobé záväzky 80 178 1 425 673 2 214 748
   Krátkodobé záväzky 43 295 7 185 198 6 405 016 16 319 832
   Krátkodobé finančné výpomoci a bankové úvery 0 0 0 0
Časové rozlíšenie: 0 359 501 0 0
Spolu záväzky: 85 758 8 252 215 8 103 917 20 081 589

 

 

  2014 2015 2016 2017
Výnosy: 73 641 8 019 580 33 365 579 49 432 079
Náklady: 61 284 7 355 194 32 314 645 48 151 492

 

v EUR